news-profile-pic

07 јули 2016

ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на РМ„ бр.215/15), извршени се значајни измени со кои се внесени некои нови решенија и со кои се појаснуваат некои одредби. Направивме избор на најзначајните ...

news-profile-pic

07 јули 2016

ЗАПИРАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ДОКОЛКУ СУБЈЕКТОТ ГО ОТСТРАНИ ПРЕКРШОКОТ ВО ПОСТАПКА ЗА К...

Наместо сегашното решение: нотарот, судот и извршител да доставуваат известување до финансиската инспекција во јавниот сектор и Управата за јавни приходи за секој предлог од доверител за донесување на судска пресуда, решение за извршување или платен ...

news-profile-pic

07 јули 2016

ПРОМЕНИ ВО ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на РМ„ бр.215/15), извршени се значајни измени со кои се внесени некои нови решенија и со кои се појаснуваат некои одредби. Направивме избор на најзначајните ...