Консалтинг


2.1. Даночен консалтинг

- Консалтинг од областа на персоналниот данок на доход

- Консалтинг од областа на данок на добивка

- Консалтинг од областа на ДДВ

- Пресметка и припрема  на декларации за поврат и пребивање на даноци
 

2.2. Due diligence

Due diligence е процес преку кој потенцијалниот купувач оценува во која насока се движи компанијата или нејзините средства пред купувањето. Инвеститорите мора да знаат што се купуваат и, пред сè, мора да бидат свесни за ризиците кои може да произлезат од минатите операции.

Компаниската длабинска анализа (Due diligencе ) открива правни, даночни, финансиски, оперативни и други ризици.

Најчести видови на длабинска анализа се:

• Даночен  due diligence

• финансиски due diligence

• правни анализи

• комерцијален due diligence

• оперативен due diligence

• технички due diligence
 

2.3. Книговодствен консалтинг

• Kонсултации за избор и практична примена на сметководствени политики,

• Консултирање на подготовка на завршната сметка,

• Консалтинг за начинот на водењето на сметководството,

• Консалтинг на пресметки на производство,

• Консултирање на организирање на сметководство и финансиски функции

• Консалтинг за воспоставување и примена на интерни процедури и правила
 

2.4. Регистрација на компанија

Ние нудиме целосна поддршка и услуги при регистрација на нова компанија. Ние организираме се што е потребно за регистрација на компанија: ги обезбедуваме  сите потребни упатства и процедури, ние ја вршиме  регистрацијата на компанијата, нудиме сметководствени услуги за start-up компанијата и целосна поддршка која што е потребна.

• Изготвување на актот за основање или договорот за оснивање помеѓу оснивачите,

• Учество во постапката за регистрација во соодветните институции,

• Учество во отворање на сметка во банка, е-банкарство и девизна сметка

• Подготовка на барањето за добивање на даночен број,

• Добивање на печат.